VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI GGT CZ, A.S.

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dál jen „Zákon“) společnost GGT CZ, a.s., IČO: 26293609, se sídlem Jana Masaryka 4669/22, 586 01 Jihlava, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn B 3770 (dále jen „GGT CZ, a.s.“), zavedla tento vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámením se dle Zákona rozumí poskytnutí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u GGT CZ, a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.

Společnost GGT CZ, a.s., prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených v čl. 19 Směrnice EU a § 4 Zákona.

Oznámení lze podat u příslušné osoby, pana Jana Hniličky, následujícími způsoby:

 • Telefonicky: +420567563542 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
 • E-mailem: oznameni@ggtabak.cz
 • Přes kontaktní formulář umístěný zde.
 • Osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznamovatel může využít k podání oznámení externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

 1. INFORMACE PŘED PODÁNÍM OZNÁMENÍ

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

 • Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. 
 • Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
 • Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známá. GGT CZ, a.s. nepřijímá anonymní oznámení.

Jaké protiprávní jednání lze ohlásit?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
 • porušuje tento Zákon
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. OCHRANA OZNAMOVATELE

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřenému zaměstnanci tzv. příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.  

Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele.

Odvetným opatřením je zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

GGT CZ, a.s. jako zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, se zavazuje zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

 1. PROŠETŘENÍ OZNÁMENÍ

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Jak bude oznámení prošetřováno? 

 • Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou předmětné osobě, které se oznámení týká, doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce.
 • Oznámení bude v rámci každého oznamovacího systému přiděleno tzv. příslušné osobě, která bude mít povinnost oznámení v stanovené lhůtě zpracovat a o výsledku prošetření vždy vyrozumět oznamovatele.
 • Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy by totožnost oznamovatele bylo nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn.

Další podrobnosti k ochraně oznamovatelů najdete ve Směrnici o vnitřním oznamovacím systému zde: