OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU GGT CZ, a.s.

1. Základní údaje o prodávajícím

 

GGT CZ, a.s. 

Sídlo: Jana Masaryka 22, 586 01 Jihlava IČO:26293609, DIČ: CZ26293609
Prodávající je plátcem DPH.

 

Kontaktní údaje:
tel: +420 567 563 534
email: shop@ggtabak.cz

 

Bankovní spojení:
č.ú.: 131723305/0300

 

GGT CZ, a.s. je velkoobchod s tabákovými výrobky, cigaretami, kupóny, ceninami a nápoji a také provozovatel e-shopu (tj. online obchodu, internetového obchodu) na internetové adrese www.ggtabak.cz

Dále jen „prodávající“

 

2. Úvodní ustanovení

 

2.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ggtabak.cz.

2.2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím i jiným způsobem, než prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Pro ty případy však neplatí článek 2 odstavec 2.4, článek 3 všechny odstavce, článek 4 všechny odstavce, a článek 12, odst. 12.1. těchto obchodních podmínek, které se týkají pouze uzavření kupní smlouvy uzavřené prostřednictví e-shopu prodávajícího. V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího mimo provozovnu prodávajícího se současným předáním zboží kupujícímu se dále nepoužijí článek 5 všechny odstavce, článek 6 všechny odstavce, článek 7 odstavce 7.1. a 7.3., článek 8 všechny odstavce, článek 9 odstavec 9.1 věta druhá. Tato ustanovení (článek 5 všechny odstavce, článek 6 všechny odstavce, článek 7 odstavce 7.1. a 7.3., článek 8 všechny odstavce, článek 9 odstavec 9.1 věta druhá) se však přiměřeně použijí v případě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu s tím, že tam, kde se hovoří o písemné objednávce či odeslání objednávky, platí, že pro účely smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu postačuje objednávka učiněná prostřednictvím telefonu a tam, kde se hovoří o vyrozumění či výzvě či jiné komunikaci e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či objednávce, platí, že pro účely smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonu postačí telefonické vyrozumění, telefonická výzva či jiná telefonická komunikace.
 

2.3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 

2.4. Kupujícím může být pouze podnikatel registrovaný do e-shopu prodávajícího. E-shop prodávajícího není určen pro spotřebitele a spotřebitelům tak nebude k e-shopu prodávajícího umožněn přístup.
 

2.5. V případě, že kupující zároveň používá zařízení s obchodním označením „FiskalPro“ přenechané mu do užívání prodávajícím umožňující elektronickou evidenci tržeb a současně plnící funkci platebního termínu, řídí se právní vztahy při užívání tohoto zařízení Všeobecnými podmínkami používání KOMPLEET GGT zveřejněnými na webových stránkách www.ggtabak.cz.

 

3. Registrace do e-shopu prodávajícího

 

3.1. Kupující je povinen se před prvním nákupem registrovat v e-shopu prodávajícího, a to pomocí registračního formuláře na www.ggtabak.cz nebo prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího, který zajistí vytvoření uživatelského účtu kupujícímu pro přístup do e-shopu.

 

3.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Přístupové údaje k uživatelskému účtu budou kupujícímu poskytnuty až poté, co kupující předloží prodávajícímu živnostenský list opravňující kupujícího k podnikání s tabákovými výrobky a uzavře s prodávajícím dohodu o platebních podmínkách zboží objednaného prostřednictvím e-shopu.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

 

4.1. Po přihlášení do svého uživatelského účtu získá kupující přístup k nabídce zboží prodávajícího v e-shopu prodávajícího a může činit objednávky zboží. Vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy. Vystavením zboží v e-shopu je pouze výzvou k podávání nabídek na uzavření smlouvy a za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až odeslání objednávky kupujícím.

 

4.2. U vystaveného zboží v e-shopu prodávajícího jsou uvedeny informace o nabízeném zboží včetně jeho cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu.

 

4.3. V případě zájmu o zboží vkládá kupující zboží do elektronického nákupního košíku. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu, v němž si kupující zvolí i datum dodání a dodací adresu či osobní odběr ve vybrané provozovně prodávajícího.

 

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 

4.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí e-mailem tím, že kupujícímu zašle na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce rekapitulaci objednávky. Pokud kupující tuto rekapitulaci objednávky neobdrží, je povinen prodávajícího ihned kontaktovat. Doručení rekapitulace objednávky kupujícímu není přijetím objednávky ze strany prodávajícího.

 

4.6. K přijetí objednávky ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, dochází tím, že prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem o expedici zboží. V případě, že si kupující zvolí jako způsob dodání zboží osobní odběr v některé z provozoven prodávajícího, dochází k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy, tím, že prodávající vyzve kupujícího e-mailem k osobnímu odběru zboží.

 

4.7. Bude-li v e-mailu o expedici zboží či e-mailu obsahujícím výzvu k osobnímu odběru zboží uvedena pouze část objednaného zboží, dochází k uzavření kupní smlouvy pouze ohledně této části zboží a ve zbytku se má za to, že objednávka byla odmítnuta. Takové částečné přijetí objednávky je možné jen tehdy, nesdělí-li kupující prodávajícímu v objednávce, že o částečné plnění nemá zájem.

 

4.8. Odmítne-li prodávající objednávku kupujícího, sdělí to prodávající kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či objednávce. Prodávající zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku přijmout (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího i ohledně části objednaného zboží a ve zbytku objednávku výše uvedeným způsobem přijmout. To neplatí, sdělí-li kupující prodávajícímu v objednávce, že o částečné plnění nemá zájem.

 
4.9. Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn objednávku bez udání důvodu zrušit až do okamžiku, kdy mu bude ze strany prodávajícího doručen e-mail o expedici zboží či e-mail obsahující výzvu k osobnímu odběru zboží.

 

5. Dodání zboží

 

5.1. Dodání zboží je možné pouze na území České republiky. Činí-li cena objednaného zboží alespoň 10.000,- Kč bez DPH, nese náklady na dodání zboží prodávající. V případě, že cena objednaného zboží je nižší než 10.000,- Kč bez DPH, činí dopravné 100,- Kč + DPH a kupující je povinen jej zaplatit prodávajícímu společně s cenou zboží.

 

5.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího na adresu uvedenou v objednávce. O expedici zboží bude kupující vyrozuměn e-mailem zaslaným na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či objednávce.

 

5.3. Kupující si volí datum dodání zboží v písemné objednávce. Jako datum dodání zboží si lze sjednat jen pracovní den.  Jako datum dodání zboží si lze zvolit nejdříve další pracovní den následující po odeslání objednávky kupujícím.  V případě, že objednávka je učiněna po 15. hodině, lze si jako datum dodání zboží zvolit nejdříve druhý pracovní den následující po dni odeslání objednávky kupujícím.

 

5.4. Jako způsob dodání zboží je možné zvolit si také osobní odběr zboží v některé z provozoven prodávajícího. Pro osobní odběr zboží platí čl. 8 těchto obchodních podmínek. V případě osobního odběru se bez ohledu na cenu objednaného zboží neplatí žádné dopravné.

 

6. Převzetí zboží

 

6.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.2. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující za přítomnosti obchodního zástupce prodávajícího povinen zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození zboží a nechat si tuto skutečnost potvrdit obchodním zástupcem prodávajícího. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny nebo dodáno nové zboží dle volby kupujícího. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit, a to i ohledně části dodaného zboží. Svou volbu uvede kupující v záznamu o poškození zboží. Pokud si kupující zvolí dodání nového zboží či odstoupí od smlouvy, předá zároveň obchodnímu zástupci prodávajícího poškozené zboží, což obchodní zástupce prodávajícího stvrdí svým podpisem na záznamu o poškození zboží.

 

6.3. Při převzetí zboží je kupující povinen podepsat dodací list. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že bylo dodáno mechanicky nepoškozené, není-li zároveň sepsán záznam o poškození zboží. Na pozdější reklamace způsobené při dodání zboží pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

7. Způsob platby za zboží

 

7.1. Platební podmínky se řídí dohodou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím před registrací kupujícího do e-shopu prodávajícího.

 

7.2. Zboží je možné zaplatit:

1)  hotově při dodání zboží,

2) bankovním převodem - platba probíhá po dodání zboží dle předem stanovených podmínek. Datum splatnosti a číslo účtu je uvedeno na daňovém dokladu, který je nedílnou součástí dodávky.

 

7.3. Vznikne-li kupujícímu povinnost zaplatit i dopravné (tj. u objednávek, jejichž cena je nižší než 5.000,- Kč bez DPH), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu dopravné stejnou formou jako cenu zboží.

 

7.4. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, je kupující povinen zboží a příp. dopravné zaplatit vždy v hotovosti při dodání zboží.

 

8. Osobní odběr zboží

 

8.1. Pokud si kupující zvolí jako způsob dodání zboží osobní odběr v provozovně prodávajícího, je povinen převzít zboží ve vybrané provozovně prodávajícího do 3 pracovních dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží zaslané kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či objednávce.

 

8.2. Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před jeho převzetím prohlédnout.

 

8.3. V případě, že prodávající zboží ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nepřevezme, kupní smlouva se od počátku zrušuje.

 

8.4. V případě osobního odběru je možná pouze platba v hotovosti při převzetí zboží.

 

9. Odstoupení od smlouvy 

 

9.1. Prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 

9.2. Odstoupení od smlouvy je možné doručením písemného nebo elektronické odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že od smlouvy odstupuje kupující, je třeba odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu na adresu elektronické pošty shop@ggtabak.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. V případě, že od smlouvy odstupuje prodávající, je třeba odstoupení od smlouvy doručit kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce nebo písemně do sídla kupujícího.

 

9.3. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), a pokud již došlo k převzetí zboží, je třeba uvést také datum převzetí zboží a předložit fakturu či příjmový pokladní doklad.

 

9.4. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

 

9.5. Pokud již kupující zboží převzal, zašle zboží zpět do sídla prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato.

 

9.6. Prodávající je v případě odstoupení povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

 

10. Odpovědnost za vady

 

10.1 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

11. Povinnost na úseku boje proti nezákonému obchodu s tabákovými výrobky


11.1. Zákazník má povinnost poskytnout Prodávajícímu veškeré informace a údaje, které bude Prodávající požadovat za účelem plnění povinností Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky a dále poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost v této problematice.


11.2. Zákazník umožní setkání se zástupcem Prodávajícího a návštěvu místa podnikání Zákazníka Prodávajícím, za účelem plnění povinností Prodávajícího, v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.

 

11.3. Zákazník je povinen při distribuci, prodeji či skladování tabákových výrobků dodržovat platné právní předpisy, a to včetně práva Evropské unie (s účinností od 20.5.2019 včetně SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/40/EU) a případně plně spolupracovat s orgány Evropské unie či jejího členského státu při potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

 

11.4. Zákazník nesmí upravovat obaly tabákových výrobků, ani upravovat, pozměňovat, znehodnocovat či odstraňovat jakékoliv značení umístěné výrobcem 
na tabákových výrobcích.

 

11.5. Zákazník nesmí prodávat tabákové výrobky osobě, o které ví nebo má důvod se domnívat, že se účastní nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

 

11.6. Prodávající dodržuje při akceptaci plateb postupy zaměřené proti praní špinavých peněz. Zákazník bude platit Prodávajícímu ve stejné měně a ve stejné výši, jaká je uvedena na faktuře vystavené Prodávajícím. Všechny platby musí být provedeny Zákazníkem, kterému je fakturováno nebo jeho spřízněnou osobou. Platba za každou fakturu nebo skupinu faktur musí být provedena jednotlivě. Prodávající může v konkrétním případě učinit výjimku z pravidel v tomto odstavci.

 

11.7. Prodávající je oprávněn evidovat informace o Zákazníkovi, prodeji a platbách (včetně smluv, faktur či obchodní korespondence), a to za účelem plnění povinností Prodávajícího v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.

 

11.8. Prodávající je oprávněn zavést informační systém o Zákazníkovi a o zboží 
z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu 
s tabákovými výrobky. Evidenci informací a případné nakládání s nimi bude Prodávající provádět pouze v souladu s právními předpisy, a to včetně práva Evropské unie

 

11.9. Prodávající uzavírá obchody se Zákazníky, u kterých má za prokázané, že budou respektovat cíle a dodržovat postupy v rámci boje proti nezákonnému obchodu 
s tabákovými výrobky.

 

11.10. Prodávající je oprávněn provádět kontrolu u Zákazníka nebo u osob, které se mají stát Zákazníkem (Due Diligence), a to v rozsahu potřebném k plnění povinností, ke kterým se Prodávající zavázal v rámci boje proti nezákonnému obchodu 
s tabákovými výrobky.

 

11.11. Prodávající ukončí obchodní vztahy se Zákazníkem z pokynu výrobce tabákových výrobků, pokud k tomu bude Prodávající v daném případě povinen v rámci svých závazků v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky.

 

11.12. Prodávající s účinností od 20.5.2019 ukončí prodej a dodávky cigaret a tabáku pro ruční balení cigaret Zákazníkovi, který nejpozději dne 19.5.2019 nedoloží Prodávajícímu potvrzení o  své registraci v systému Track&Trace a dále svůj identifikační kód hospodářského subjektu a seznam všech identifikačních kódů zařízení (prodejních míst), které mu byly přiděleny v rámci registrace v Track&Trace systému, spolu s uvedením přesného označení zařízení (prodejních míst), které se k jednotlivým jemu přiděleným identifikačním kódům vztahují a s potvrzením, že tyto identifikační kódy jsou správné a platné a byly jím získány řádnou registrací v systému Track&Trace, 

 

11.13. Prodávající je oprávněn požádat svého Zákazníka, aby zavedl postupy „Poznej svého Zákazníka“ („Know your customer“), vyplývající ze smluv uzavíraných mezi výrobci cigaret, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy, vůči svým velkoobchodním partnerům, pokud takové mají. 
 

12. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího a dalších dat 

 

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

12.3. Vedle toho kupující, který je fyzickou osobu, i kupující, který je právnickou osobou, souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn nakládat s veškerými daty, které získá v obchodním styku s kupujícím („další data“).

 

12.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů i dalších dat prodávajícím i s předáváním těchto dat obchodním partnerům prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího, pro veškeré marketingové, propagační a obchodní účely prodávajícího a obchodních partnerů prodávajícího včetně zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje a další data jak pro vlastní marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak pro marketingové, propagační a obchodní aktivity obchodních partnerů prodávajícího.

 

12.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

12.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

12.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

12.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

12.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

12.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

13. Doručování elektronickou poštou

 

13.1. Je-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno, že doručováno bude kupujícímu e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, tak v případě, kdy tyto adresy budou odlišné, bude kupujícímu přednostně doručováno na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

 

13.2. Má se za to, že písemnost odeslaná elektronickou poštou byla druhé straně doručena bezprostředně poté, co byla odesílající stranou odeslána.

 

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2017.

 

14.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v době účinnosti těchto obchodních podmínek.

 

14.3. Prodávající GGT CZ, a.s. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ggtabak.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

14.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.