Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2023

Publikováno: 26.04.2023 10:21

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti GGT CZ, a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti GGT CZ, a.s., se sídlem Jana Masaryka 4669/22, 586 01 Jihlava, IČO:262 93 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3770 ("Společnost"),

konanou dne 26.5. 2023 ve 12:00 hodin formou videokonference.

 

Program jednání valné hromady bude následující:

  1. Volba orgánů valné hromady
  2. Zpráva představenstva o ponikatelské činnosti Společnosti za účetní období roku 2022
  3. Schválení auditora, společnosti ContAudit s.r.o., pro ověření účetní závěrky
  4. Výrok auditora za účetní období 2022 v přiloženém znění
  5. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, projednání výroční zprávy a účetní závěrky Společnosti za rok 2022 včetně návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
  6. Projednání vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022 a zprávy dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
  7. Schválení účetní závěrky za období roku 2022, naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
  8. Projednání a schválení obchodního plánu představenstva na rok 2023
  9. Projednání a schválení investičního plánu představenstva na rok 2023
  10. Závěr

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání a případné další, lze získat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Rozhodný den nebyl určen, k účasti na valné hromadě Společnosti je oprávněna osoba, která vlastní akcie v době konání valné hromady.

 

RNDr. Ľubomír Bača,

předseda představenstva GGT CZ, a.s.