Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Publikováno: 04.05.2022 12:40

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti GGT CZ, a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti GGT CZ, a.s., se sídlem Jana Masaryka 4669/22, 586 01 Jihlava, IČO:262 93 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3770 ("Společnost"),

konanou dne 7.6. 2022 ve 12:00 hodin na adrese Jihlavská 672/31, Starý Lískovec, 625 00 Brno.

 

Program jednání valné hromady bude následující:

  1. Volba orgánů valné hromady
  2. Projednání zprávy představenstva o ponikatelské činnosti Společnosti za účetní období roku 2021
  3. Schválení auditora, společnosti ContAudit s.r.o., pro ověření účetní závěrky
  4. Projednání výroku auditora za účetní období 2021 v přiloženém znění
  5. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, projednání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2021 včetně návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
  6. Projednání vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
  7. Schválení účetní závěrky za období roku 2021, naložení s hospodářským výsledkem Společnosti
  8. Projednání a schválení obchodního plánu představenstva na rok 2022
  9. Projednání a schválení investičního plánu představenstva na rok 2022
  10. Závěr valné hromady

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání a případné další, lze získat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Rozhodný den nebyl určen, k účasti na valné hromadě Společnosti je oprávněna osoba, která vlastní akcie v době konání valné hromady.

 

RNDr. Ľubomír Bača,

předseda představenstva GGT CZ, a.s.